Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Podstawowe informacje o rekrutacji

Podstawowe informacje o rekrutacji 2007

 

I.   TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

1.  Studia stacjonarne               -           od 02 do 13 lipca 2007 roku

2.  Studia niestacjonarne           -           od 23 do 27 lipca 2007 roku

 

II.  PUNKTY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

     (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

 

1.  Olsztyn, ul. ?o?nierska 14

     Wydzia?y: Matematyki i Informatyki, Nauk Spo?ecznych i Sztuki, Teologii

2.  Olsztyn-Kortowo, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1

     Wydzia?y: Bioin?ynierii Zwierz?t, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Humanistyczny, Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa, Nauki o ?ywno?ci, Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

3.  Olsztyn-Kortowo, Centrum Konferencyjne, ul. B. Dybowskiego 11

     Wydzia?y: Biologii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk Ekonomicznych, Nauk Technicznych, Prawa i Administracji

 

PUNKTY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW CZYNNE W WW. TERMINACH

W GODZINACH – od 8:00 do 17:00

 

III. DOKUMENTY WARUNKUJ?CE WSZCZ?CIE POST?POWANIA
KWALIFIKACYJNEGO
(dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

-        formularz podania,

-        ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczon? notarialnie lub przez Wydzia?ow?/Kierunkow? Komisj? Rekrutacyjn?,

-        ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopi? po?wiadczon? notarialnie lub przez Wydzia?ow?/Kierunkow? Komisj? Rekrutacyjn?,

-        dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,

-        kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym przed 1.01.2001 r. – kserokopia strony 2, 3 i 6.

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na niestacjonarne studia I stopnia – licencjackie kierunku: piel?gniarstwo do ww. dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:

-        dyplom zawodowy uprawniaj?cy do wykonywania zawodu piel?gniarki,

-        aktualne za?wiadczenie zak?adu pracy potwierdzaj?ce co najmniej dwuletnie do?wiadczenie zawodowe w zawodzie piel?gniarki,

-        dokument potwierdzaj?cy prawo wykonywania zawodu piel?gniarki po?wiadczony przez Izb? Piel?gniarsk?.

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia II stopnia – magisterskie do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:

-        dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) – bez wyrównania do pe?nej oceny, wg wzoru okre?lonego przez UWM,

-        odpis dyplomu uko?czonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych)

Pozosta?e dokumenty: fotografie, orzeczenie lekarskie nale?y dostarczy? w dalszym etapie post?powania rekrutacyjnego, w terminie okre?lonym przez Komisj? Rekrutacyjn?.

 

IV. DODATKOWE NUMERY TELEFONÓW URUCHOMIONE NA OKRES PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

 

1.  Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t (wszystkie kierunki studiów)             - 089 524 50 30

2.  Wydzia? Biologii (wszystkie kierunki studiów)                                - 089 524 55 13

3.  Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 50 36

4.  Wydzia? Humanistyczny, w tym kierunki:

-        dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna                                  - 089 524 50 54

-        filologia polska                                                                     - 089 524 50 46

-        filozofia                                                                                - 089 524 50 48

-        filologia, specjalno??: filologia angielska                                - 089 524 50 42

-        filologia, specjalno??: filologia germa?ska                             - 089 524 50 44

-        filologia, specjalno?ci: filologia rosyjska, filologia ukrai?ska    - 089 524 50 40

-        historia                                                                                 - 089 524 50 50

-        stosunki mi?dzynarodowe                                                      - 089 524 50 52

5.  Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
      (wszystkie kierunki studiów)                                                         - 089 524 50 34

6.  Wydzia? Matematyki i Informatyki (wszystkie kierunki studiów)       - 089 524 50 12

7.  Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej                                               - 089 524 55 23

8.  Wydzia? Nauk Ekonomicznych (wszystkie kierunki studiów)            - 089 524 55 43

9.  Wydzia? Nauk Technicznych (wszystkie kierunki studiów)               - 089 524 55 33

10. Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki, w tym kierunki:

-        edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej                    - 089 524 50 18

-        edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych                 - 089 524 50 16

-        pedagogika, specjalno??: pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z 

         rehabilitacj?                                                                        - 089 524 50 20

-        pedagogika, specjalno??: doradztwo zawodowe                     - 089 524 50 22

-        pedagogika, specjalno??: pedagogika pracy socjalnej            - 089 524 50 26

-        pedagogika, specjalno??: pedagogika opieku?cza                  - 089 524 50 28

-        pedagogika                                                                           - 089 524 50 88

-        pedagogika, specjalno?ci: wczesna edukacja z kszta?ceniem

-        integracyjnym, wczesna edukacja                                    - 089 524 50 24

-        politologia                                                                            - 089 524 50 14

11.  Wydzia? Nauki o ?ywno?ci (wszystkie kierunki

        studiów)                                                                                       - 089 524 50 38

12. Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa (wszystkie kierunki

       studiów)                                                                                         - 089 524 50 32

13. Wydzia? Prawa i Administracji (wszystkie kierunki

       studiów)                                                                                          - 089 524 55 53

14. Wydzia? Teologii (wszystkie kierunki studiów)                         - 089 524 50 10

 

V.  TERMINY OG?OSZENIA WYNIKÓW POST?POWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

1.  Studia stacjonarne                                      - 23 lipca 2007 roku

2.  Studia niestacjonarne                                  - 03 sierpnia 2007 roku

 

VI. TERMIN URUCHOMIENIA INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

     - 25 czerwca 2007 roku

 

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

Internetowa rejestracja kandydatów na I rok studiów umo?liwia zg?oszenie ch?ci studiowania na wybranym kierunku i stopniu kszta?cenia. Dane kandydata, natychmiast po rejestracji dost?pne s? Komisjom Rekrutacyjnym, natomiast kandydaci bezpo?rednio przy rejestracji otrzymuj? informacje o dalszym post?powaniu kwalifikacyjnym. Podstawowe zasady IRK mo?na znale?? na naszej stronie http://irk.uwm.edu.pl oraz w wydanym przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie – Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2007/2008.

 

Jak poprawnie dokona? rejestracji?

-    Przed przyst?pieniem do rejestracji nale?y dok?adnie zapozna? si? z ofert? kszta?cenia dost?pn? w „Informatorze dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 2007/2008” lub na stronie internetowej, wybra? kierunek studiów, na który chcemy zg?osi? swoj? kandydatur? oraz zapozna? si? dok?adnie z kryterium rekrutacji, na podstawie którego nast?pi kwalifikacja kandydata na studia.

-    W przypadku ubiegania si? o przyj?cie na I rok studiów kierunku, realizowanego w zamiejscowym o?rodku dydaktycznym (oferta kszta?cenia w zamiejscowych o?rodkach dydaktycznych podana na stronie http://www.uwm.edu.pl oraz Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2007/2008), nale?y we wskazanym miejscu w formularzu podania poda? miejsce kszta?cenia.

-    Dok?adnie zapozna? si? z zasadami Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia oraz o?wiadczeniami, które nale?y z?o?y?, zamieszczonymi w serwisie internetowym na stronie http://irk.uwm.edu.pl

-    W przypadku ubiegania si? o przyj?cie na wi?cej ni? jeden kierunek studiów, na ka?dy z nich nale?y dokona? osobnej rejestracji.

-    Po zapoznaniu si? z zasadami IRK, ustaleniu zestawu potrzebnych danych i dokumentów mo?na przyst?pi? do rejestracji.

-    W przypadku w?tpliwo?ci podczas rejestracji mo?na skorzysta? z pomocy, któr? oferuje serwis informacyjny dla kandydatów.

 

Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2007/2008

Kandydat rejestruje si? poprzez stron? WWW systemu IRK z dowolnego komputera pod??czonego do Internetu z mo?liwo?ci? drukowania lokalnie dokumentów. Podczas rejestracji otrzymuje indywidualne konto IRK oraz wype?nia formularz komputerowy podania na studia, który po wydrukowaniu i podpisaniu, dostarcza (przesy?a listem poleconym lub dostarcza osobi?cie) do w?a?ciwej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozosta?ymi wymaganymi dokumentami (?wiadectwem dojrza?o?ci w oryginale lub odpisem ?wiadectwa dojrza?o?ci wydanym przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczon? notarialnie lub przez Wydzia?ow?/Kierunkow? Komisj? Rekrutacyjn?, ?wiadectwem uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopi? po?wiadczon? notarialnie lub przez Wydzia?ow?/Kierunkow? Komisj? Rekrutacyjn?, dowodem op?aty rekrutacyjnej, kserokopi? dowodu osobistego (str. 1 i 2) lub str. 2, 3, 6 w przypadku dowodów osobistych wydanych przed 1.01.2001; na studiach niestacjonarnych kierunku piel?gniarstwo dodatkowo: dyplomem zawodowym uprawniaj?cym do wykonywania zawodu piel?gniarki, aktualnym za?wiadczeniem zak?adu pracy potwierdzaj?cym co najmniej dwuletnie do?wiadczenie zawodowe w zawodzie piel?gniarki oraz dokumentem potwierdzaj?cym prawo wykonywania zawodu piel?gniarki po?wiadczonym przez Izb? Piel?gniarsk?; kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia II stopnia - magisterskie dodatkowo – dokumentem potwierdzaj?cym ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) – bez wyrównania do pe?nej oceny, wg wzoru okre?lonego przez UWM oraz odpisem dyplomu uko?czonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).

Rejestracja staje si? wi???ca dla UWM w Olsztynie z chwil? otrzymania wymaganych dokumentów.

-    Rejestracji nale?y dokona? w obowi?zuj?cym terminie sk?adania dokumentów. Brak wp?ywu dokumentów w podanym terminie powoduje uniewa?nienie rejestracji.

-    Indywidualne konto IRK jest udost?pnione kandydatowi na czas rekrutacji. Za po?rednictwem tego konta kandydat przekazuje oraz otrzymuje informacje wymagane w procesie rejestracji i kwalifikacji kandydatów. Mo?e równie? sprawdzi? swój status (przyj?ty, nieprzyj?ty) w ramach procesu rekrutacji oraz sprawdzi? przyj?cie odwo?ania. Informacje o wyniku rekrutacji b?d? dodatkowo przes?ane do kandydatów drog? listow?.

-    Kandydaci bior? pe?n? odpowiedzialno?? za przekazanie w trakcie IRK niepe?nych, b??dnych lub fa?szywych danych.

-    Informacje o post?pie rekrutacji b?d? udost?pniane na koncie IRK dla kandydata po otrzymaniu przez UWM w Olsztynie wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu kandydata w systemie REKRUT.

 

Zobowi?zania kandydata

-    Kandydaci wyra?aj? zgod? na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie dla potrzeb rejestracji, kwalifikacji oraz dla celów statystycznych i naukowych.

-    Kandydaci bior? pe?n? odpowiedzialno?? za przekazanie podczas IRK b??dnych lub fa?szywych danych. Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? danych podawanych przez kandydata, a w przypadku stwierdzenia nieprawid?owo?ci, kandydat mo?e zosta? skre?lony z listy kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów.

 

O?wiadczenia kandydata podczas IRK

Po zapoznaniu si? ze wszystkimi zasadami IRK, kandydat wraz z wype?nionym, wydrukowanym i podpisanym formularzem podania na studia oraz wymaganymi dokumentami, wysy?a do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej niezb?dne o?wiadczenia. Bez ich zaakceptowania rejestracja nie b?dzie wa?na.

 

O?wiadczenia kandydata podczas rejestracji:

1. O?wiadczam, ?e zapozna?em si? z tre?ci? dokumentu „Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2007/2008”.

2. Wyra?am zgod? na wykorzystanie i przetwarzanie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji i rekrutacji oraz dla celów statystycznych i naukowych. Wyra?am równie? zgod? na publikowanie w sieci Internet (na moim indywidualnym koncie IRK) przekazanych danych oraz informacji o moim statusie (przyj?ty, nieprzyj?ty) uzyskanym w ramach procesu rekrutacji oraz rejestracj? odwo?ania.

3. O?wiadczam, ?e bior? pe?n? odpowiedzialno?? za przekazanie przy IRK b??dnych lub nieprawdziwych danych i przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? podawanych przeze mnie informacji.

4.  Przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e wszelkie dane i informacje dotycz?ce procesu rekrutacyjnego b?d? mi przekazywane za po?rednictwem indywidualnego konta IRK i w moim interesie jest odczytywanie tych danych.

5.  Przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e internetowa rejestracja jest uznana za wa?n? tylko po dostarczeniu (przes?aniu listem poleconym lub dostarczeniu osobi?cie) do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej, w wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), podpisanego wydruku ko?cz?cego rejestracj? wraz z wype?nionym i podpisanym formularzem podania na studia oraz wymaganymi dokumentami.

 

Wymagania techniczne IRK

Warunkiem koniecznym jest pod??czenie komputera do Internetu oraz mo?liwo?? drukowania lokalnie dokumentów w formacie PDF (np. Acrobat Reader). Zalecane jest u?ywanie przegl?darek internetowych:

- MS Internet Explorer w wersji 6.0 SP1 lub wy?szej

- Mozilla wersja 1.4 lub wy?sza

 

W przypadku braku dost?pu do Internetu…

Mo?na skorzysta? z rejestracji z dowolnego komputera pod??czonego do Internetu z mo?liwo?ci? sporz?dzenia wydruku. Mo?e to mie? miejsce np. w popularnych kawiarniach internetowych.

Mo?liwo?? rejestracji oferuje kandydatom równie? Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie. Specjalnie dla osób rejestruj?cych si? drog? internetow?, w terminach wyznaczonych harmonogramem rekrutacji, na terenie Uniwersytetu uruchomione zostan? punkty umo?liwiaj?ce dokonanie rejestracji.

 

* * *

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na I rok studiów (zarejestrowani przez IRK lub sk?adaj?cy dokumenty w innym trybie) – mog? sprawdzi? swój status (przyj?ty, nieprzyj?ty)
w ramach procesu rekrutacji oraz sprawdzi? przyj?cie odwo?ania.

Wykaz lokalizacji punktów Internetowej Rejestracji Kandydatów
na terenie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Lp.

Wydzia?

Adres punktu IRK

1.

Bioin?ynierii Zwierz?t

Centrum Nauk Humanistycznych

Olsztyn-Kortowo, ul. K. Obitza 1

2.

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

3.

Humanistyczny

4.

Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

5.

Nauki o ?ywno?ci

6.

Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

7.

Matematyki i Informatyki

Olsztyn, ul. ?o?nierska 14

8.

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

9.

Teologii

10.

Biologii

Centrum Konferencyjne

Olsztyn-Kortowo,

ul. B. Dybowskiego 11

11.

Medycyny Weterynaryjnej

12.

Nauk Ekonomicznych

13.

Nauk Technicznych

14.

Prawa i Administracji

 

Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu

Kandydatów ubiegaj?cych si? o przyj?cie na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008 obowi?zuje wniesienie op?aty rekrutacyjnej.

Op?aty nale?y dokona? w dowolnym banku lub w oddziale pocztowym. Dokonuj?c op?aty nale?y na stosownym dowodzie wp?aty lub przelewu wpisa? nazw? konta i numer rachunku oraz umie?ci? dopisek „Rekrutacja 2007”.

 

Nazwy i numery kont, na które mo?na dokonywa? op?aty rekrutacyjnej

 

UWM w Olsztynie

Bank PKO BP Oddzia? Centrum w Olsztynie

nr rachunku: 77 1020 3541 0000 5902 0014 4048

 

UWM w Olsztynie

Bank PeKaO S.A. O/Olsztyn

nr rachunku: 41 1240 1590 1111 0000 1452 5650

 

UWM w Olsztynie

Bank Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.

nr rachunku: 60 2030 0045 1110 0000 0106 6510

 

UWM w Olsztynie

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr rachunku: 83 1130 1189 0025 0007 1920 0007

 

UWM w Olsztynie

Bank BPH S.A.

nr rachunku: 50 1060 0076 0000 3210 0005 6322

 


Ta strona by?a odwiedzana 4746 razy (w tym z UWM 58 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-26
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa